VK Avalon

VK Avalon

 

 

 

Letní šermířský tábor pro  děti, Lomnička 2010


     Týden uplynul jako voda a z letního šermířského tábora pro děti zbyly jen vzpomínky a fotky. Nuž dovolte, bych i já zavzpomínal.


       V sobotu sedmého dne srpnového dorazily jednotlivé povozy a z nich vyskákaly děti povětšinou 7-8 leté. Po nezbytném rozloučení s rodiči následovalo ubytování ve stanech, seznámení se s okolím, táborovým řádem, atd. Nejdůležitější okamžik však nastal, když pán a paní z Ouval, resp. pán a paní z Oujezda přijali přítomné do svých služeb a z těchto se pak stala pážata.  Se setměním odešel celý tábor na kraj blízkého lesa, kde byl vypuštěn společný táborový lampion přání, aby se všichni mohli následující den probudit do čarokrásné středověké Avalónie.


 Boj s holemi       Náročná výuka načala se pro pážata hnedle nedělí, neboť třeba jim bylo v čase co nejkratším naučiti se dovednostem a znalostem rytířů a pannen šlechetných. Během dopoledne šermíř Marek z Kokořova s panošem princem Krasoněm vysvětlovali hůl coby nástroj bojový i kejklířský, o kus dál pak kuš k zvládnutí připravena byla. Outlé panny naopak spíše malování kamínků či tvorba zahrad a hradů z mechu zaujaly. Po obědě a následném odpočinku v rozličných štafetových dovednostech soutěžení bylo. Pážata snaživá se doňho s takovou vervou pustila, až i jednotliví pánové a paní jejich se přidali. V podvečer pak nácvik vrhání předmětů z hradeb byl zařazen, kde šiška smrková kralovala. Jí bylo třeba pážatům strefiti se do zavěšených hrnců, do vzdáleného čtverce, do stromů či vrhat ji tak, aby chycena byla spolubojovníkem. Po večeři odměnou za statečnost a píli přítomnými šermíři ze spolku Avalonského pážatům sehrána byla šermířská skeč "Strážný na mýtném mostě". Znavená těla žádala si spánku, proto třeba ulehnouti bylo.

Turnaj s dřevci
       V dopoledni pondělním vědomosti nabyté upevniti záhodno bylo. Proto opětovně kuš ke slovu přišla, kdy střelami z ní lapky dotírající  pážata zneškodňovati musila. Po zahnání lapků paní Jindra luku se chopila a mnohé z pážat následně poprvé jej napínalo. Posel rychlý náhle zvěst přinesl, že král Avalónie zítřejšího dne přikvačiti ráčí. K výrobě varkočů proto a k dostavbě hradů přistoupeno neprodleně bylo. By král spolehnouti se na své rytíře a jejich pážata mohl, vyhlášen byl v hodinách popoledních turnaj v jízdě na koni s dřevci, kde zasáhnouti v plném trysku tři štíty pážata musela. Než však vše připraveno bylo, již hradní pán první části pážat nařídil do blízkého obleženého hradu zásoby bažinou pronésti, druhé pak do bitvy vyhrané se zapojiti a nepřátele prchavší s mečem v ruce na koni v lese pobíti. Těsně před soumrakem slavná vítězství vybojována byla. Po večeři všem společnost Avalonská opět šermířskou etudu, tentokráte z Robina Hooda, předvedla, načež u ohně táborového se všici před spánkem ohřáli. S chladem nočním již jen sen víčka počechrával ...
  

       Den úterní do slavnostního hávu již s rozbřeskem ranním oblékl se. Na oslavu příjezdu krále pánové z Ouval a Oujezda turnaje v soubojích na hole a ve střelbě z kuše vyhlásili. A boje to věru urputné byly! KRytíři Avalonieaždý v světle co nejlepším před krále předstoupiti toužil, proto paní Jindra a panna Ciri s malováním obličejíčků co oháněti se měly. Po táboře celém náhle květiny vyrostly, kočky, dravá zvířata, ba i upíři se proháněli. A již tu byl král! Obyvatelé Avalónie slávu jemu provolávali, všici pak společně hymnu Avalonskou v přivítání mu zapěli. Král všem poděkoval, následně pány přítomné požádal, zda s pážaty svými by nedobyli nazpět hrad jemu příhraniční, jenž zrádným králem sousedním napaden a obsazen byl. Po souhlasu jejich po obědě zvědové vysláni neprodleně byli, by nepřátel sílu a vybavení zjistili. Dlouho tomu netrvalo a vojsko statečné z pážat poskládané v kopec na zteč se vydalo. Třikráte v útok troubeno bylo a pokaždé šturmu cíl padl. Marné pak snahy sousedního krále o zpětné dobytí byly, pážata slib svůj králi splnila. Odměnou byla jim slavnost králova na vítězství a příjezdu jeho počest, kde všelicí kejklíři, kejklířky, ba i z řad pážat, umění svého předvedli. Závěrem král s rytíři svými (Markem a princem Krasoněm) v souboj měřiti se ráčil, ať již mečem či palicí pádnou. Z kolbiště k ohni všici se přesunuli a po písních s nástrojem strunným dlouhokrkým brnkacím zapětých na palandy ulehli.
  

    S příjezdem krále mnohé se změnilo. Ve středu dopoledne pážat soutěž nařídil, kdy prověřiti Zdeslav, král Avaloniejemu zachtělo se, kterak pážata šipky na cíl v podobě napuštěného balonku vrhati umějí. Ne však jedno každé páže za sebe bojovalo, anébrž všici společně, jelikož po nezdařilé salvě třeba k dalším šipkám běžeti všem najednou bylo. I král dále prověřiti nařídil, jak pážata výstroje a výzbroje rytíře znalá jsou. V lese pážatům bylo zbroj hledati a rytíře svého odíti, načež jej museli následně v lese, kde jim se ztratil, i nalézti. Před obědem ještě paní Jindra, znalá zvyků vojáků na stráži, pážata helmici strefovati naučila. Po obědě výpravu trestnou na lapky loupeživé král nařídil, poněvadž kraj rozlehlý tito sužují. Nezbylo než opět na cestu se vydati a k hradu loupeživých rytířů doraziti. Za boj statečný a nasazení nesmírné odměna sladká v podobě bonbonů a lízátek pro pážata byla, ba i poklad za životy přeživších loupeživých rytířů výměnou získán byl. Zrádnost projevila se a dva z rytířů s pokladem prchali, avšak spravedlnost v podobě hordy pážat je dostihla a křivopřísežníci v kata ruce byly vydáni. Večer pohádka Tři přání od spolku Avalonského sehrána a do ní v závěru poprava hříšníků přidána byla. Nakonec milost krásná paní Jindra za vydatného přispění pážat u krále vyzískala, takže pohádka dobrem skončiti mohla. Než kutě zavolaly, písně veselé i dojemné jsme na závěr dne sobě u ohně táborového i strážného zapěli.
  

Širá Avalonie     Ráno dne čtvrtého v týdnu páni z Oujezda a Ouval družinám svým pokyn dali, že panství zkontrolovati třeba, nechť tedy vše potřebné k cestě přichystají. Pouť předlouhá poli, úvozy, pěšinami, roklemi i mokřinami na výpravu čekala. Před koncem cesty odměna v podobě kofoly a nanuka na pážata čekala. Odpoledne kartograf první mapu Avalónie odhalil a tu se mezi družinami jednotlivými krutá řež strhla, kdože více hradů zabere sobě hodem víček do hradů-lavorů. Když ani po hradu posledním zabrání rozhodnuto nebylo, o hrad sídelní boj závěrečný sveden byl. Ledva třeskot bitevní utichl, už nanovo se rozhořel, to šiky koulemi papírovými po sobě metaly, aby na jejich území co nejméně koulí zůstalo. Po bitvách zprávu o výsledcích jejich přenésti nutno bylo, což štafetově družiny beze zbytku splnily. Večer pro pobavení všeho lidu šermíři z Avalonu sehráli kus "Hospoda U zlámané grešle". A opět zpívalo se až do do večerky času, kdy každý po svém pelíšku teplém toužil a v něm o svých nejbližších nechal si zdáti těšíce se již na brzké shledání s nimi.
  

    Pro obyvatele Avalónie ránem pátečním den poslední se zPasováníačal. A věru těšiti se na co měli! Dopoledne sportovní klání přichystána byla, kdy na branku kopalo se i házelo, hody koulí plechovky sráženy byly, poleno do dáli se metalo, po lavicích se plazilo a v pytlích o závod se skákalo. Odpoledne pak jarmark ovládl v táboře dění veškeré, ač počasí nepřálo jemu a deštěm smáčeno tábořiště bylo, což k nelibosti krále ke zrušení atrakcí některých v důsledku vedlo. I přesto si jarmarečníci na nedostatek zábavy stěžovati nemohli. Králem za zásluhy své ražbu mince avalonské vlastní rukou povolenu měli, dále namalovat erbíky či štíty si mohli, tu výroba svíček pro ně přichystána byla, panny spíše korálky, z nichž ozdoby sobě vyráběly, zaujaly, dráteník o kus dál kroužkovou zbroj pojil a do tajů řemesla svého zaučoval, kejklířka tance břišní předváděla, další pak s poikami točila, aby obě zájemkyním lačným první krůčky v oboru svém překonati pomohly, pro pohyb těla lezení po provazovém žebříku přichystáno bylo, nejhravější střelba na šaška nenasytného zaujala a nad tím vším práskání biče slyšet jste mohli. Po svačině jarmark poutník Hroch navštívil, který plackostroj svůj vytáhl a dítka k tvorbě placek vybízel. Snažit příliš nemusel se, neboť v době brzké byl obležen a stroj plackový vytížeností úpěl. S dobou pro večeři končiti záhodno bylo, zvláště, když pážata závěrečné pasování od krále čekalo. Než stalo se tak a pážata rytíři čestnými a dámami urozenými stala se, zazpívala poutníku Hrochovi Avalonskou hymnu. Poutník pak králi darem vyznamenání řádu svého předal a král, snad že osobu svou poutníkem zahanbiti nechtěl, při pasování každého dárkem rovněž podaroval. Krátké veselení s písní na rtech nastalo, však tma rychle houstla a do blízké dědiny vyraziti nutno bylo, aby po čtveřicích družiny své lampiony přání vypustily a tím Avalónii sbohem daly. Kejklíři a šermíři avalonští na závěr  rej ohňový připravili, točíce zapálenými holemi, pochodněmi, poikami i drápy, bojujíce s pochodněmi, holemi a štíty, břišní tance za ohně svitu předvádějíce a na závěr oheň plivajíce. A pak již jen jako lampiony i dušičky dětské do říše snů a přání odlétaly...
  

    A nastala opět sobota. Už jsme nebyli v Avalónii, ale v současnosti. Bylo nutno balit, ještě stihnout závěrečné foto a pak již přijížděli rodiče. To bylo při shledání radosti a slziček štěstí! A taky hrdosti, jak jsme dokázali překonat stesk. Tak ahoj a někdy si vzpomeňte na Avalónii a to, co jste v ní prožili.

KmetixTáborák s poutníkem Hrochem

 

P.S. tento tábor jsme jeli pod hlavičkou VK Avalon Plzeň, sdružení Středověk neskončil ještě nebylo v té době založené. Termín letního tábora 7. – 14.8.2010.

Přidat komentář


Zvýrazněné položky jsou povinné.


Kontakt

Středověk neskončil, z.s.
Boženy Němcové 318, Úvaly
22888179

 


Jsme na Facebooku, přidejte se k nám ...

 facebook


 Borovice.cz


Letní dětské tábory, katalog rekreací pro děti.


 

 

Aktualizace:

21.2.2024  termín LT 2024: 3.8. - 10.8.2024

.

10.3.2023  termín LT 2023: 5.8. - 12.8.2023

.

20.1.2020 Uveřejněné první informace na webu, termín tábora: 8.8. - 15.8.2020

.

3.8.2019 tábor je připraven ... ZAČÍNÁME!

.

20.1.2019  termín LT 2019: 3.8. - 10.8.2019

.

1.7.2018  letošní tábor sponzoruje Terezia Company s.r.o.

.

30.6.2018 Uvolnily se čtyři místa na táboře, pište si o přihlášku...

11.2.2018  termín LT 2018: 4.8. - 11.8.2018

.

5.8.2017 ... jsme na místě a tábor začíná ... :)

5.3.2017  termín LT 2017: 5.8. - 12.8.2017

6.- 13.8.2017 Letní tábor Lomnička 2016

.

15.5.2016   Máme naplněnou kapacitu tábora. Můžete se nadále hlásit na pozice náhradníků pro případ, že některé z dětí účast dodatečně odmítne

.

17.3.2016   Ve složce STÁHNOUT/Letní tábory naleznete Přihlášku a všechny potřebné dokumenty pro přihlášení Vašeho dítěte na náš tábor Lomnička 2016

.

25.2.2016   Letní tábor Lomnička 2016 se koná v termínu 6. - 13.8.2016 a nese pracovní název    "Obyčejný den Vikingů". Více informací naleznete v rubrice Letní tábor 2016

.

31.12.2015   Trávíme Silvestra na naší louce, skvělý zážitek :). Zároveň kujeme pikle na tábor Lomnička 2016

.

4.9.2015   Povídání a fotografie z Letního tábora 2015 naleznete v rubrice Kronika táborů.

.

31.7.2015   zítra začínáme!! Vše je připraveno, chybí už jenom děti ...

24.3.2015 přidány informace rodičům pro přihlášení dětí na letní tábor Lomnička 2015. Více naleznete zde: Letní tábor 2015, aneb Kdo chce zabít Rudolfa II.? - info k přihlášení

 

9.2.2015 Letní tábor 2015 se koná v termínu 1. - 8.8.2015 a nese pracovní název    "Kdo chce zabít Rudolfa II?". Více informací naleznete v rubrice Letní tábor 2015

 

6.5.2011 spuštěn web

 

TOPlist

/tábor, letní tábor, dětský tábor, stanový tábor, tábor srpen, tábor týden, tábor 6 - 14 let, Lomnička, Středověk neskončil/