Zde najdete smluvní podmínky pro účast Vašeho dítěte na Letním táboře, pořádaném naším sdružením.

Stáhnout ve formátu PDF si je můžete ZDE.

 

Smluvní podmínkypro dětské rekreační pobyty (dále jen „pobyt“) na letních táborech Lomnička u Plas (dále jen „tábor“):

1. Smluvní strany

a) Pořadatel pobytu

Středověk neskončil, o.s., Chlebovická 498, 199 00 Praha 9, IČ 22888179 (registrace občanského sdružení provedena MV pod č.j.: VS/1-1/84584/11-R ze dne 25.5.2011)

(dále jen „provozovatel“)

a

b) Zákonný zástupce dítěte (dále jen „objednatel“)

uzavírají smluvní vztah, který se řídí ustanoveními Občanského a Obchodního zákoníku a je upraven těmito Smluvními podmínkami.

2. Přihlášení k pobytu

a) Přednostně jsou přijímány děti, které se zúčastnily předchozí akce stejného charakteru (nejčastěji tábor). Pořadatel obesílá s předstihem rodiče těchto dětí s nabídkou přednostního přihlášení. Poté je dle informací na webu Provozovatele umožněno přihlášení ostatním zájemcům.

b) Provozovatel zašle mailem (po vyžádání poštou) údale k platbě zálohy a základní informace s pokyny k dalšímu postupu přihlášení na danou akci. Pro správné spárování platby je třeba vyplnit pečlivě přidělený variabilní symbol.

c) Veškeré informace, dokumenty a pokyny k postupu přihlašování najde Objednatel na webu Provozovatele v sekci "Stáhnout / Letní tábory". Heslo k přístupu k dokumentům obdrží Objednatel mailem.

d) K uzavření smluvního vztahu dochází v okamžiku potvrzení rezervace objednatelem formou uhrazení zálohové částky nebo plné ceny pobytu převodem na bankovní účet provozovatele (č.ú.Fio Banka, a.s.: 2500220981 / 2010), příp. složenkou typu C na adresu, uvedenou v Jiří Petráň, Boženy Němcové 318, 250 82 Úvaly, pod správným variabilním symbolem (bude přiděleno obratem Provozovatelem) a zároveň doručením vyplněné a podepsané Závazné přihlášky. V případě hrazení pobytu třetí stranou (zejména zaměstnavatelem objednatele) vzniká smluvní vztah v okamžiku řádného uhrazení faktury, vystavené provozovatelem.

e) V případě, že rezervace není ve lhůtě 10ti pracovních dnů (nebo do termínu splatnosti faktury) potvrzena ze strany objednatele doručením zálohové platby či plné ceny pobytu na účet provozovatele, vyhrazuje si provozovatel právo nabídnout pobyt jinému zájemci.

f) Závaznou přihlášku a Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte je možné vytisknout z webu provozovatele, případně si vyžádat její zaslání poštou

g) V případě, že objednatel zaplatí provozovateli za tentýž pobyt vícekrát, je povinen tuto skutečnost provozovateli oznámit písemně a doložit ji kopiemi platebních dokladů. Provozovatel vrátí objednateli chybně uhrazenou částku, poníženou o náklady (např. bankovní poplatky), bezhotovostním převodem bez zbytečného odkladu.

h) K pobytu je možné přihlásit děti ve věku 6 - 14 let včetně. Zároveň musí splňovat podmínku školní docházky do 1. až 9. třídy ZŠ, resp. Kvarta (Quarta) víceletého gymnázia. To znamená, že na tábor už může jet dítě, kterému v den nástupu na letní tábor minimálně 6 let a má ukončenou minimálně první třídu. Přihlásit se ještě může dítě, které v kalendářním roce shodném s rokem konání letního tábora ukončilo 9. třídu ZŠ, případně kvartu víceletého gymnázia a ještě mu v den nástupu na pobyt nebylo 15 let. Pokud dítě nesplňuje jakoukoliv z těchto podmínek, o jeho možné účasti má právo rozhodnout pořadatel pobytu.

3. Rozsah a cena služeb

a) Cena pobytu má charakter ceny smluvní. Plná cena pobytu či záloha dle ceníku na www.stredovek-neskoncil.eu se považuje za uhrazenou v okamžiku připsání platby na účet provozovatele.

b) Cena pobytu zahrnuje ubytování, stravování, pedagogický a zdravotnický dozor všech účastníků tábora dle platných legislativních norem, vztahujících se na dětské hromadné pobytové akce. Z účasti na táboře nevyplývá pro objednatele právo na žádné jiné plnění a služby. Cena pobytu nezahrnuje dopravu a úrazové pojištění dítěte.

4. Změny služeb

a) Provozovatel je oprávněn změnit objekt konání tábora v případech, které úmyslně nezpůsobil, tedy nastanou-li okolnosti, které mu brání uskutečnit pobyt podle předem sjednaných podmínek.

b) V případě změny objektu konání tábora je provozovatel povinen oznámit objednateli tuto skutečnost bez zbytečného odkladu. Nesouhlasí-li objednatel s touto změnou, je oprávněn do 5ti pracovních dnů od jejího oznámení provozovatelem smluvní vztah vypovědět. V takovém případě je provozovatel povinen vrátit částku, uhrazenou objednatelem, v plné výši a bez zbytečného odkladu.

5. Zrušení pobytu objednatelem

Objednatel je oprávněn zrušit smluvní vztah s provozovatelem před zahájením pobytu či v jeho průběhu, a to písemně, doporučeným dopisem na adresu Jiří Petráň, Boženy Němcové 318, 250 82 Úvaly. Pro určení termínu zrušení je rozhodující datum doručení provozovateli. Odeslání storna zároveň oznamte provozovateli na mobilní telefon číslo: 777 258 732 (Jiří Petráň)

a) V případě zrušení pobytu objednatelem:

  • do 30.4. provozovatel účtuje manipulační poplatek 300 Kč

  • do 31.5. činí storno poplatek 25% ceny pobytu

  • do 30.6. činí storno poplatek 50% ceny pobytu

  • od 1.7. do zahájení pobytu se vrací jen stravovací norma (70 Kč/den) a to pouze v případě závažných důvodů, které nemůže rodič ovlivnit. Závažné důvody jsou: závažné onemocnění, nebo vážné zdravotní problémy, úmrtí v rodině, atd. - kdy rodič nedokáže těmto důvodům zabránit. Nutno doložit.

  • při předčasném odjezdu dítěte z tábora z důvodu nemoci se vrací poměrná část stravovací normy (70 Kč/den)

  • v případě předčasného odjezdu z tábora z vlastního rozhodnutí, či rozhodnutí rodičů, žádné peníze nevracíme

  • Při neomluveném nenastoupení dítěte na táborový pobyt žádné peníze nevracíme

b) Při zajištění náhradníka se storno poplatek neúčtuje.

c) V případě pozdějšího nástupu dítěte na tábor nemůže objednatel uplatňovat nárok na finanční kompenzaci za neuskutečněnou část pobytu.

d) Při předčasném odjezdu dítěte z tábora může objednatel uplatnit nárok výhradně jen na proplacení poměrné části stravovacího limitu (70 Kč/den), a to v případě, kdy nárokovaná vratná částka přesahuje 200 Kč.

e) Provozovatel je povinen poukázat vratnou částku na účet objednatele nejpozději do 30.9..

6. Zrušení pobytu provozovatelem

Provozovatel může zrušit smluvní vztah s objednatelem před zahájením pobytu či v jeho průběhu v následujících případech:

a) Pokud dítě vážně narušuje průběh pobytu, a to zejména hrubým porušováním táborového řádu.

b) V případě, že dítě nesplňuje zdravotní, fyzické či psychické požadavky pro účast na táboře, určeném pro pobyt dětí, které jsou schopny se bez problémů přizpůsobit táborovému režimu.

c) V případě poskytnutí nesprávných či neúplných údajů objednatelem (např. při vyplňování přihlášky a Listu účastníka)

d) V případě nedodání kompletní dokumentace objednatelem při zahájení pobytu, tj. přihláška a lékařem potvrzený „Závazný pokyn dětského lékaře“, který je součástí přihlášky,  objednatelem podepsaný „List účastníka“ a kopie průkazky zdravotní pojišťovny.

e) V případě nenadálých okolností, které vznikly bez zavinění provozovatele a znemožňují pokračování konání tábora (tedy v důsledku tzv. vyšší moci).

f) V případě zrušení pobytu provozovatelem dle čl. 6 bod a) – d) může objednatel uplatnit nárok výhradně jen na proplacení poměrné části stravovacího limitu (70 Kč/den), a to v případě, kdy nárokovaná vratná částka přesahuje limit 200 Kč. V případě předčasného ukončení konání tábora dle čl. 6 bod e) má objednatel nárok na proplacení poměrné části stravovacího limitu (70 Kč/den), poměrné části ceny ubytování (80 Kč/den) a poměrné části nákladů na program (40 Kč/den).

g) Provozovatel je povinen poukázat vratnou částku na účet objednatele nejpozději do 30.9..

7. Reklamace služeb

a) V případě, že rozsah nebo kvalita služeb v rámci pobytu neodpovídá smluvním podmínkám, nebo platným legislativním normám, vztahujícím se na dětské hromadné pobytové akce, vzniká objednateli právo reklamace.

b) Objednatel je povinen případnou reklamaci uplatnit bezodkladně, aby mohla být zjednána okamžitá a účinná náprava v průběhu pobytu.

c) Provozovatel je na základě oprávněné reklamace povinen zjednat okamžitou a účinnou nápravu bezprostředně po obdržení takové reklamace ze strany objednatele.

8. Další ujednání

a) V případě, že v rámci vstupní zdravotní prohlídky při nástupu na tábor bude u dítěte zjištěn výskyt vši dětské, nebo živých či mrtvých hnid, vyhrazuje si provozovatel právo nepřijmout dítě k táborovému pobytu až do účinného odstranění pedikulózy, a to bez možnosti uplatnění jakýchkoliv finančních nároků ze strany objednatele.

b) Objednatel bere na vědomí a souhlasí, že mobilní telefony, tablety a ostatní telekomunikační technika jsou v průběhu táborového pobytu dětem ZAKÁZÁNY!.

c) Provozovatel přejímá hmotnou odpovědnost pouze za cennosti (peníze, elektroniku aj.), které dítě svěřilo do úschovy svému vedoucímu. Za ztrátu či krádež cenností, které si dítě v průběhu pobytu ponechalo u sebe, nenese provozovatel odpovědnost.

d) Objednatel bere na vědomí, že mezi zakázané vybavení v rámci pobytu patří alkohol, cigarety, drogy, zbraně (včetně chladných zbraní), časopisy či jiné předměty s erotickou tématikou a dále též notebooky a přenosné videopřehrávače, videohry a herní konzole, televizní přijímače a mobilní telefony. Povolen je zavírací nůž, který dítě odevzdá při nástupu na akci vedoucímu oddílu.

e) Objednatel nese odpovědnost za škody, které dítě v době pobytu na táboře úmyslně či z nedbalosti způsobí na vybavení rekreačního zařízení. V případě finančních nákladů na opravu nebo výměnu takto poškozeného zařízení se objednatel zavazuje vzniklou škodu uhradit v hotovosti, při ukončení pobytu.

f) Objednatel souhlasí s případným užitím fotografií a videozáznamů svého dítěte, pořízených během konání pobytu, na webové prezentaci a propagačních materiálech provozovatele tábora. Tento souhlas je možné kdykoliv odvolat, ovšem pouze písemnou formou dopisem, doručeným na adresu sídla provozovatele. Souhlas není možné odvolat zpětně.

9. Závěrečná ustanovenía ochrana osobních údajů

a) Objednatel prohlašuje, že je z pozice zákonného zástupce oprávněn jednat za účastníka pobytu (dítě).

b) Zasláním řádně vyplněné přihlášky a potvrzením rezervace pobytu formou uhrazení zálohové částky či plné ceny pobytu bere objednatel na vědomí a souhlasí se Smluvními podmínkami.

c) Objednatel souhlasí s použitím osobních údajů svých či svého dítěte v souladu se zákonem č. 101/ 2000 Sb., a to výlučně pro potřeby aktivit provozovatele. E-mailová adresa může být využita k zasílání informací o činnosti sdružení a to v maximálním rozsahu 1x měsíčně. Toto zasílání lze kdykoliv písemně odvolat.

d) Provozovatel se zavazuje zajistit ochranu osobních dat objednatele či jeho dítěte před nepovolanými osobami.

e) Provozovatel je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod ev. Číslem: 00042946.

f) Tyto smluvní podmínky jsou platné od 1.1.2018.

g) Číslo účtu provozovatele: 2500220981 / 2010  (Fio Banka, a.s.)

 

Středověk neskončil, o.s.

1.1.2018


Kontakt

Středověk neskončil, z.s.
Boženy Němcové 318, Úvaly
22888179

 


Jsme na Facebooku, přidejte se k nám ...

 facebook


 Borovice.cz


Letní dětské tábory, katalog rekreací pro děti.


 

 

Aktualizace:

21.2.2024  termín LT 2024: 3.8. - 10.8.2024

.

10.3.2023  termín LT 2023: 5.8. - 12.8.2023

.

20.1.2020 Uveřejněné první informace na webu, termín tábora: 8.8. - 15.8.2020

.

3.8.2019 tábor je připraven ... ZAČÍNÁME!

.

20.1.2019  termín LT 2019: 3.8. - 10.8.2019

.

1.7.2018  letošní tábor sponzoruje Terezia Company s.r.o.

.

30.6.2018 Uvolnily se čtyři místa na táboře, pište si o přihlášku...

11.2.2018  termín LT 2018: 4.8. - 11.8.2018

.

5.8.2017 ... jsme na místě a tábor začíná ... :)

5.3.2017  termín LT 2017: 5.8. - 12.8.2017

6.- 13.8.2017 Letní tábor Lomnička 2016

.

15.5.2016   Máme naplněnou kapacitu tábora. Můžete se nadále hlásit na pozice náhradníků pro případ, že některé z dětí účast dodatečně odmítne

.

17.3.2016   Ve složce STÁHNOUT/Letní tábory naleznete Přihlášku a všechny potřebné dokumenty pro přihlášení Vašeho dítěte na náš tábor Lomnička 2016

.

25.2.2016   Letní tábor Lomnička 2016 se koná v termínu 6. - 13.8.2016 a nese pracovní název    "Obyčejný den Vikingů". Více informací naleznete v rubrice Letní tábor 2016

.

31.12.2015   Trávíme Silvestra na naší louce, skvělý zážitek :). Zároveň kujeme pikle na tábor Lomnička 2016

.

4.9.2015   Povídání a fotografie z Letního tábora 2015 naleznete v rubrice Kronika táborů.

.

31.7.2015   zítra začínáme!! Vše je připraveno, chybí už jenom děti ...

24.3.2015 přidány informace rodičům pro přihlášení dětí na letní tábor Lomnička 2015. Více naleznete zde: Letní tábor 2015, aneb Kdo chce zabít Rudolfa II.? - info k přihlášení

 

9.2.2015 Letní tábor 2015 se koná v termínu 1. - 8.8.2015 a nese pracovní název    "Kdo chce zabít Rudolfa II?". Více informací naleznete v rubrice Letní tábor 2015

 

6.5.2011 spuštěn web

 

TOPlist

/tábor, letní tábor, dětský tábor, stanový tábor, tábor srpen, tábor týden, tábor 6 - 14 let, Lomnička, Středověk neskončil/